Permakultur

Permakultur
Begreppet permakultur som myntades på 1970-talet av Bill Mollison och David Holmgren på Tasmanien. Permakultur kom som ett svar på de ekologiska problemen, främst inom jordbruket och trädgård. Att finna hållbara alternativa lösningar som fokuserar på produktion av livsmedel i mänskliga miljöer. Allt viktigare då det konventionella och storskaliga jordbruket alltmer fokuserar på att i första hand producera pengar istället för livsmedel. Själva ordet permakultur härrör från permanent i bemärkelsen hållbar och agriculture (jordbruk). Idag menas inte bara hållbara jordbrukssytem utan snarare all kulturell verksamhet. Man syftar på ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.


1981 belönades Bill Mollison med Right Livelihood Award (alternativa Nobelpriset) för sina idéer.


Permakultur är ett praktiskt, produktivt och berikande sätt att minimera våra negativa ingrepp på jorden. Observationer och förståelse för den naturliga miljön används för att formge människo- och naturvänliga system. Med sunt förnuft, fantasi och eftertanke ritar och formger vi långsiktigt hållbara livsmönster för staden, småsamhällen, på landet, på skolgårdar, balkonger, lantbruk mm.


Målet är en harmonisk integration mellan natur och människor där människans mat, energi, bostad och andra materiella och icke materiella behov produceras på ett ekologiskt bärkraftigt sätt. Att använda resurserna effektivt och många gånger gör att vi blir experter på att använda lite för att få ut mycket. Vi blir mer produktiva med mindre insats vilket gynnar både vår miljö och de framtida generationerna.


Detta är kärnan i permakultur – att få till system som använder resurserna effektivt, att formge en ekologiskt hållbar miljö i våra hem, trädgårdar, kvarter, byar och i företagen. Genom att samarbeta med naturen och med omsorg om människorna och om jorden går det att skapa miljöer som bygger på ömsesidigt positivt beroende.


Permakultur definieras som en medveten användning av de ekologiska principerna för att skapa hållbara och produktiva mänskliga bosättningar. Permakultur är ett planeringsredskap som nyttjas över hela världen. De grundläggande principerna är de samma, men resultaten skiljer sig åt beroende på människor, kultur och miljö.


I Sverige finns en ideell förening, Permakultur i Sverige , permakultur.se, som även samarbetar med de internationella organisationerna. Några andra bra länkar är:


permaculture magazine

permacultureprinciples.com

permakultur.no

Ekologiska vardagslösningar !